Regulamin

DEFINICJE

 • Formularz rejestracyjny - formularz wypełniany przez Użytkownika niezalogowanego, służący do założenia Konta.
 • Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
 • Konto - zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisów. Użytkownik może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.
 • Konto niepotwierdzone - konto techniczne utworzone po otrzymaniu przez Usługodawcę prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego lub dokonaniu Uwierzytelnienia i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu lub w określonych przypadkach zaaplikowaniu na ofertę pracy bez potwierdzenia założenia Konta.
 • Regulamin - niniejszy Regulamin.
 • Serwisy lub Serwis - serwisy internetowe i aplikacje mobilne należące do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi.
 • Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.
 • Usługodawca - Arche Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Morelowa 25, , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000401206, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 954-273-43-58.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).
 • Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych w ramach Serwisów.
 • Użytkownik niezalogowany - pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwisy, które nie wymagają założenia Konta.
 • Wizerunek - wizerunek, imię, nazwisko i cześć Użytkownika w rozumieniu art. 23 Kodeksu Cywilnego.

Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa:
   1. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika, związane ze świadczeniem Usług,
   2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
  2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie w Serwisach Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
  3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. ZAWARCIE UMOWY
  1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego Formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
  2. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu:
   1. imienia,
   2. nazwiska,
   3. adresu poczty elektronicznej i hasła
    lub
   4. nazwy firmy,
   5. numeru NIP,
   6. adresu poczty elektronicznej i hasła.
  3. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny albo dokonując Uwierzytelnienia oświadcza, że:
   1. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   2. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
  4. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, Usługodawca tworzy Konto niepotwierdzone o nazwie odpowiadającej podanemu przez Użytkownika adresowi poczty elektronicznej. Na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłany jest mail aktywacyjny w celu potwierdzenia założenia Konta. Potwierdzenie założenia Konta zapewnia Użytkownikowi dostęp do Konta i możliwość korzystania z Usług, które wymagają założenia Konta.
  5. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
  6. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług.
  7. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  8. Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz samodzielnie ustanowionego hasła.
  9. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.
  10. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:
   1. połączenie z siecią Internet,
   2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować pliki cookies.
  2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.
  3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
  4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług niezwłocznie.
 4. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKA
  1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów,
   2. wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
   3. odmowy świadczenia Usług jeżeli Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany narusza Regulamin,
   4. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów poprzez zmianę Regulaminu.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego oraz podjęcia
   wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi lub Użytkownikowi niezalogowanemu nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
  4. Użytkownik ma możliwość zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta i zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.
  5. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów Usługodawcy, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.
  6. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
   1. podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
   2. przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
   3. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
   4. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników lub Użytkowników niezalogowanych,
   5. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  7. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisów. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.
  8. Niezależnie od postanowień ust. 10 powyżej Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Użytkownika oraz Użytkownika niezalogowanego, zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.
 5. WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie.
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Usługodawca oraz Użytkownik i Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
  2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego w ramach korzystania z Serwisów i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.
  3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.
  4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
   1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
   2. treści udostępniane przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
   3. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego,
   4. utratę przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego,
   5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
   6. podania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
   7. nieprzestrzeganie przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego postanowień Regulaminu.
 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Każdy Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
  2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych określa Polityka Prywatności.
 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Użytkownik i Użytkownik niezalogowany mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
  2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   1. oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
   2. adres Serwisu, którego reklamacja dotyczy,
   3. przedmiot reklamacji,
   4. okoliczności uzasadniające reklamację.
  4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
  5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać:
   1. na adres Usługodawcy: Arche Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Morelowa 25
   2. na adres poczty elektronicznej: 
  6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 3 powyżej.
  7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.
 9. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
  1. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany mogą kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Serwisów: pisemnie na adres Usługodawcy: Arche Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Morelowa 25, mailowo na adres: serwis@arche-consulting.pl.
 10. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
  2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta, a Użytkownik niezalogowany poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
  3. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy: Arche Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Morelowa 25, mailowo na adres: .
  4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika, w następujących przypadkach:
   1. naruszenia przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego istotnych postanowień Regulaminu,
   2. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
   3. umieszczania w Serwisie lub w Koncie przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
   4. wykorzystywania przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem,
   5. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta,
   6. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
  5. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin obowiązuje bezterminowo. Usługodawca może w każdym czasie z ważnych przyczyn, w tym wskazanych w pkt X ust. 4 Regulaminu, zakończyć świadczenie Usług (w tym usługi Konta) za pośrednictwem Serwisów, przesyłając o tym informację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
   1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
   2. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
   3. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisów, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
   4. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisów oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
  3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
  4. Użytkownikowi i Użytkownikowi niezalogowanemu, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z pkt X ust. 2 Regulaminu.
  5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
  6. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.
  7. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.
  8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
Logotypy FE RP Śląskie UE
do góry